Algemene voorwaarden

Rijschool Gerbrands instructeur: Peter Gerbrands

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken/verplichtingen die ten alle tijden nageleefd moeten worden door Rijschool Gerbrands en kandidaten. Schriftelijk kan Rijschool Gerbrands hier uitzonderingen verklaren. Dan geldt voor alle overige zaken nog steeds deze algemene voorwaarden.

1.2 Elke schriftelijke overeenkomst die door Rijschool Gerbrands is opgesteld en ondertekend is door de kandidaat, wordt als bindend aanvaard. Tenzij de bevestiging binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk wordt geannuleerd.

Artikel 2. Afspraken Rijschool Gerbrands

2.1 De kandidaat krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) bevoegd is en in bezit is van een geldig instructeurscertificaat.

2.2 De rijles moet volledig worden benut voor de kandidaat. Het is niet de bedoeling dat de instructeur tijdens lestijd met andere zaken bezig is, die geen betrekking hebben tot de rijles.

2.3 Het CBR-praktijkexamen wordt door Rijschool Gerbrands gereserveerd, nadat de examenkosten door de rijschool ontvangen zijn. Rijschool Gerbrands bepaalt (eventueel in overleg met de kandidaat) wanneer het CBR-praktijkexamen wordt gereserveerd.

2.4 De kandidaat rijdt zoveel mogelijk in dezelfde lesauto met dezelfde instructeur. Tijdens het CBR-prakrijkexamen wordt er tevens ook gebruik gemaakt van de lesauto van Rijschool Gerbrands. In geval van overmacht kan het zijn dat de kandidaat het CBR-praktijkexamen aflegt in een vervangende lesauto.

2.5 De rijschool heeft goede bedrijfsverzekeringen afgesloten. Mocht er iets gebeuren tijdens de rijles dan is de rijschool aansprakelijk ten opzichte van de kandidaat. Tenzij de kandidaat handelt met bewuste of opzettelijke roekeloosheid, zie artikel 9.

2.6 Indien lessen (onverwacht) niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden dan wordt de kandidaat tijdig op de hoogte gebracht. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden. De kandidaat kan geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.

2.7 Rijschool Gerbrands is bereikbaar via bellen, Whatsapp en e-mail. Bij geen gehoor via telefonisch contact, omdat de instructeur aan het rijden is, stuur dan een Whatsapp bericht (0681407034). Rijschool Gerbrands belt zo spoedig mogelijk terug.

Artikel 3. Afspraken kandidaat

3.1 De kandidaat moet alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen opvolgen.

3.2 Om te beginnen met autorijlessen moet de kandidaat 16,5 jaar of ouder zijn. De kandidaat dient ten alle tijden het legitimatiebewijs bij zich te dragen.

3.3 De kandidaat moet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn. Mocht de kandidaat te laat zijn dan wacht de instructeur 10 minuten. Na die desbetreffende verstreken tijd zal de instructeur vertrekken en brengt Rijschool Gerbrands de rijles 100% in rekening.

3.4 Mocht de kandidaat te laat zijn dan gaat het aantal te late minuten af van de rijles. De kandidaat betaald de les volledig, maar rijdt een verkorte les.

3.5 De kandidaat mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit moet 24 uur van te voren gemeld worden. Is de afzegging/verschuiving binnen de 24 uur dan brengt Rijschool Gerbrands de les 100% in rekening. Er is namelijk een tijd gereserveerd die waarschijnlijk op zo’n kort termijn niet meer opgevuld kan worden. Afzegging/verschuiving wordt het liefst telefonisch gedaan. Bij geen gehoor stuur een Whatsapp bericht (0681407034) of e-mail (rijschoolgerbrands@gmail.com). Rijschool Gerbrands neemt zo spoedig mogelijk contact op.

3.6 Mocht de kandidaat met een dringende reden (overlijden naaste familie of spoedopname ziekenhuis) te laat een afzegging hebben gedaan, dan zal Rijschool Gerbrands de les niet in rekening brengen. Bij niet dringende zaken (vakantie, ziekte, ziekenhuisopname of vakantie) dan wordt de les wel in rekening gebracht.

3.7 De kandidaat is ten alle tijden eerlijk over alle noodzakelijke informatie betreft de medische gezondheid, psychische toestand, medicijnen, alcohol en/of drugsgebruik. De eigen verklaring van de kandidaat is naar waarheid ingevuld met de juiste verstrekte gegevens.

3.8 De kandidaat moet melding maken bij de rijschool als er ontzegging is tot het besturen van een motorvoertuig.

3.9 Mocht het voorkomen dat een kandidaat iets verzwijgt zoals in punt 3.7 en 3.8 benoemd is, dan heeft Rijschool Gerbrands het recht om de lessen (de lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgeld.

3.10 Wanneer de kandidaat schade rijdt als gevolg van de punten benoemd bij 3.7 en 3.8 dan heeft Rijschool Gerbrands het recht om de kandidaat hier verantwoordelijk voor te stellen.

3.11 De kandidaat draagt zelf zorg voor het zelfstandig regelen van de CBR-Machtiging, eigen gezondheidsverklaring, theorie-examen en eventueel de begeleiderspas.

Artikel 4. Betaling

4.1 Betalingen kunnen contant en door middel van digitale facturen betaald worden. Dit wordt schriftelijk vastgelegd na of voor de eerste rijles.

4.2 Losse rijlessen kunnen gepast contant betaald worden voor iedere rijles bij de instructeur. Het is ook mogelijk om de losse les te laten facturen. Deze dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4.3 Voor lespakketten werkt Rijschool Gerbrands met facturen. Lespakketten kunnen in zijn geheel betaald worden of in vooraf vastgestelde termijnen. Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuur-/termijndatum betaald te worden. Gebeurd dat niet dan is Rijschool Gerbrands genoodzaakt om de lessen te stoppen. De lessen kunnen weer voortgezet worden als het juiste factuur-/termijnbedrag betaald is, zie ook artikel 4.4.

4.4 Komt het toch voor dat een kandidaat niet tijdig betaald dan hanteert Rijschool Gerbrands de volgende procedure:

 1. Indien er een betalingsachterstand is ontstaan, krijgt de kandidaat eerst een herinneringsfactuur. Wordt na herinner nog niet betaald, dan ontvangt de kandidaat na 5 dagen een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €41.25) worden gerekend. Er zal indien mogelijk ook telefonisch contact gezocht worden met de kandidaat.
 2. Rijschool Gerbrands mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag, nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuur-/termijndatum. Deze rente bedraagt wettelijk een vermeerdering van 2% op jaarbasis.
 3. Rijschool Gerbrands zal een incassobureau inschakelen wanneer de kandidaat weigert te betalen. Hierbij worden extra kosten gemaakt die de kandidaat zelf moet betalen.

4.5 Wanneer de kandidaat een lespakket heeft aangeschaft en het rijbewijs wordt eerder behaald dat de benutte hoeveelheid lessen uit het lespakket. Dan heeft de kandidaat geen recht op restitutie.

4.6 De geldigheid van een lespakket bedraagt 30 maanden. Berekend vanaf de eerste factuur-/termijndatum. Als deze datum gepasseerd is, vervallen alle (les)tegoeden en kan hier geen aanspraak meer op gedaan worden.

Artikel 5. Het CBR Praktijk(her)examen of tussentijdse toets (ttt)

5.1 De instructeur van Rijschool Gerbrands bepaalt voor de kandidaat wanneer er een (her)examen of ttt aangevraagd mag worden. Rijschool Gerbrands, zie artikel 2.3, reserveert een datum bij het CBR.

5.2 Mocht de kandidaat te laat komen of niet verschijnen voor het (her)examen of ttt, waarbij de oorzaak bij de kandidaat zelf ligt, dan moet de kandidaat zelf de extra kosten betalen voor een nieuwe aanvraag. Het (her)examen of ttt komt te vervallen.

5.3 Mocht het (her)examen of ttt niet doorgaan vanwege te slechte weersomstandigheden (sneeuw/ijzel), dan hoeft de kandidaat het nieuwe examen niet zelf te betalen. Het recht voor Rijschool Gerbrands is echter wel om één rijles door de kandidaat te laten betalen voor de werkelijk gereden uren tijdens het (her)examen of ttt.

Artikel 6. Beëindigen van de lesovereenkomst (en lespakketten)

6.1 Rijschool Gerbrands heeft het recht om de les- en pakketovereenkomst van de kandidaat te ontbinden als:

 1. Als Rijschool Gerbrands (sterk) het vermoeden heeft dat de kandidaat opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, zie artikel 3.9.
 2. Als Rijschool Gerbrands vindt dat de kandidaat opzettelijk niet meewerkt aan de voortuitgang van de lessen.
 3. Als de kandidaat overlijdt wordt de overeenkomst per direct opgezegd. Het resterende bedrag wordt kwijtgescholden en het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Artikel 7. Aanvullende afspraken

7.1 Wanneer Rijschool Gerbrands met een kandidaat aanvullende afspraken maakt zal dit schriftelijk worden vastgelegd.

7.2 Op alle lesovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 8. Tarieven/lespakketten

8.1 Op de website, www.rijschoolgerbrands.nl, staan de actuele tarieven van Rijschool Gerbrands. Tarieven kunnen door Rijschool Gerbrands door omstandigheden worden gewijzigd.

8.2 Wanneer de kandidaat geen tegoed meer heeft bij het gekochte lespakket en nog niet klaar is voor het (her)examen of ttt, dan dient de kandidaat eerst nog extra lessen te volgen. In overleg met de instructeur kunnen dit losse lessen zijn of een aanvullend lespakket.

8.3 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen (her)examen of ttt gereserveerd of afgenomen worden. Praktijkexamen die al reeds gereserveerd zijn, wordt door de kandidaten betaald ondanks zij nog niet geslaagd zijn voor hun theoriecertificaat. Rijschool Gerbrands is niet verantwoordelijk voor het feit dat de rijopleiding, door het niet behalen van het theoriecertificaat, langer duurt en het eventueel overschrijden van het aantal lessen uit het pakket. De extra lessen moeten door de kandidaat betaald worden.

8.4 Wanneer een kandidaat een nieuwe kandidaat aandraagt bij de rijschool, krijgt hij/zij een online theoriepakket cadeau als…

 • de nieuwe kandidaat bij de aanmelding jouw naam doorgeeft
 • de nieuwe kandidaat binnen 3 weken is aangemeld na jouw aanmelding

Mocht de huidige kandidaat het online theoriepakket al hebben betaald krijgt hij/zij het bedrag van € 39,95 terug van de rijschool.

Artikel 9. Vrijwaring/aansprakelijkheid

9.1 Wanneer de kandidaat tijdens de rijles of het praktijkexamen schade veroorzaakt aan derden of een bekeuring krijgt, geldt de volgende procedure:

 1. Rijschool Gerbrands kan de kandidaat normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes of schade veroorzaakt aan derden, zie artikel 2.5. De instructeur had immers moeten ingrijpen, want hij zit naast de kandidaat. Rijschool Gerbrands draagt zelf het risico.
 2. Wanneer een kandidaat zich opzettelijk misdraagt in de lesauto en er dan een aanrijding plaatsvindt, ondanks het ingrijpen van de instructeur, dan wordt de kandidaat WEL aansprakelijk gesteld.
 3. Het is ten strengste verboden om onder invloed van drugs of alcohol te gaan rijden. Als na schade/aanrijding blijkt dat de kandidaat onder invloed was, wordt de kandidaat WEL aansprakelijk gesteld.
 4. Tevens is het ook verboden om te rijden met medicatie die ook de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Mocht er dan tijdens de les schade gereden worden of er zou een aanrijding plaatsvinden, dan kan ook hier de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  Neem altijd contact op met de rijschool als je medicatie moet innemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

9.2 De aansprakelijkheid van Rijschool Gerbrands is in relatie met het gedrag en de voorwaarden van de verzekering. Vertoont de kandidaat ander gedrag dan in de voorwaarden van de verzekering dan is Rijschool Gerbrands niet aansprakelijk. Rijschool Gerbrands is nooit aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die buiten de lesovereenkomst vallen.

9.3 Rijschool Gerbrands kan aan de kandidaat vragen of hij/zij ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De kandidaat mag dan in dit geval niet achter het stuur van de lesauto. Mocht de kandidaat de waarheid over de ontzegging verzwijgen, dan kan de kandidaat aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade aan derden.

Artikel 11. Klachten

De kandidaat die klachten heeft (over de lesovereenkomst, opleiding, instructeur of aangeboden diensten) deelt dit persoonlijk met de rijschool. Op deze manier kan er samen gekeken worden hoe de rijschool en de kandidaat de klacht kunnen oplossen. Mocht een kandidaat het lastig vinden om de klacht persoonlijk mede te delen dan vraagt Rijschool Gerbrands om de klacht schriftelijk in te dienen via e-mail (rijschoolgerbrands@gmail.com) of brief (Rijschool Gerbrands Veerweg 25, 6991 GK Rheden). Rijschool Gerbrands zal zo spoedig mogelijk contact met de kandidaat opnemen om samen tot een oplossing te komen.

Artikel 12. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.